Curaçao en Nederland hebben eind vorig jaar een handtekening gezet onder een nieuwe
Belastingregeling voor Nederland en Curaçao (BRNC). Deze week werd de tekst aangeboden aan het
Nederlandse parlement en daarmee officieel bekendgemaakt. Wat is het belang van deze regeling en
hoe kunt u hier belang bij hebben?

Als u inkomsten geniet uit het buitenland, loopt u het risico dat u tweemaal belasting moet betalen:
eenmaal in het land waar uw inkomen vandaan komt en dan ook nog eens op Curaçao. In het algemeen
worden namelijk drie gronden toegepast voor het heffen van belasting. De bronstaat wil belasting heffen
voordat uw inkomen dat land verlaat, de woonstaat wil meestal belasting heffen over uw gehele inkomen,
ongeacht waar dat vandaan komt en dan zijn er nog landen zoals de Verenigde Staten die belasting
willen heffen over het inkomen van hun burgers, ongeacht waar die wonen. Deze drie gronden kunnen
leiden tot dubbele belastingheffing en in de praktijk gebeurt dat ook regelmatig. Stel even voor, iemand
met een Amerikaans paspoort die op Curaçao woont en pensioen geniet uit Nederland. Nederland wil
over dat pensioen heffen omdat het daar vandaan komt, Curaçao omdat de gepensioneerde hier woont
en de Verenigde Staten omdat hij Amerikaan is.

Om te voorkomen dat de belastingheffing dubbel of drievoudig is worden er belastingverdragen
afgesloten. Op basis daarvan verdelen twee landen de heffingsbevoegdheid over inkomsten tussen
inwoners van de verdragsstaten. Voor de landen van het Koninkrijk is er een soortgelijke regeling, de
Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK). Deze geldt al vele jaren tussen de zes Caribische eilanden
van het Koninkrijk en Nederland. Als gevolg van de gewijzigde staatkundige verhoudingen binnen het
Koninkrijk door de opheffing van de Nederlandse Antillen geldt inmiddels tussen Nederland en de drie
BES-eilanden een aparte regeling, de Belastingregeling Nederland (BRN). Nederland wil nu met Aruba,
Curaçao en Sint Maarten aparte regelingen afsluiten die telkens uitsluitend tussen de twee betrokken
landen zullen gelden. De BRK zal daarna nog uitsluitend gelden in de verhouding tussen Aruba, Curaçao
en Sint Maarten onderling.

De nu voorgestelde BRNC is aangeboden aan de Tweede Kamer van Nederland en zal daarna ook nog
naar de Eerste Kamer moeten. Wanneer het voorstel is goedgekeurd zal ook het parlement te Curaçao er
zijn goedkeuring aan moeten geven. Als dat gebeurd is kan de regeling in werking treden en de
verwachting is nu dat dit uiterlijk per 1 januari 2015 zal plaatsvinden. Wat gaat er wijzigen als het voorstel
wordt aangenomen? We kunnen daarbij onderscheid maken tussen ondernemers en particulieren en bij
ondernemers dan met name wat betreft nv’s, bv’s en andere rechtspersonen. Er is een groot aantal
wijzigingen maar hierna bespreken wij alleen de meest in het oog lopende en voor ons op Curaçao
belangrijkste gevolgen.

Dividendbelasting

Curaçao heft geen dividendbelasting, Nederland doet dat wel. In het algemeen is het tarief 15 procent
maar wanneer een in Curaçao gevestigde vennootschap een belang heeft van ten minste 25 procent in
een Nederlandse vennootschap wordt over het Nederlandse dividend 8,3 ptocent geheven. Aangezien
Nederland over dividend naar andere landen binnen de Europese Unie in dergelijke gevallen geen
belasting heft en over dividend naar een groot aantal verdragslanden vaak ten hoogste 5 procent, is dit
voor ons nadelig. De nieuwe BRNC zorgt ervoor dat in een groot aantal gevallen ook over dividend naar
Curaçao geen dividendbelasting meer wordt geheven. Dat zal onder meer het geval zijn wanneer het
dividend wordt genoten door de volgende op Curaçao wonende aandeelhouders:
1. Overheid van Curaçao;
2. Een pensioenfonds dat onder toezicht staat van de Centrale Bank;
3. Een beursgenoteerde onderneming of een onderneming waarvan de meerderheid van de aandelen
wordt gehouden door een of meer beursgenoteerde ondernemingen. Niet elke beursnotering volstaat.
Het moet gaan om vrij verhandelbare aandelen op de beurs van Curaçao, Nederland en de Verenigde
Staten, alsmede onder meer de beurs van Mexico, Chili en in Canada de beurs van Toronto.
4. Een hoofdkantoor van een multinational of een lichaam dat zich vanuit Curaçao bezig houdt met
zogeheten concernfinanciering. Het is voor grote bedrijven aantrekkelijk om externe financiering voor het
gehele concern aan te trekken door middel van een centrale vennootschap en Curaçao is een goede
vestigingsplaats voor dergelijke vennootschappen.
5. Een vennootschap met beleggingen of bedrijfsactiviteiten die voldoende substance heeft. Voldoende
substance wordt in elk geval aangenomen als de vennootschap ten minste drie mensen in dienst heeft
die gekwalificeerd zijn voor de activiteiten die het bedrijf verricht. Als de vennootschap minder dan drie
medewerkers in dienst heeft kan toch nog van voldoende substance sprake zijn als het gaat om reële
handelsactiviteiten, anders dan bankieren, verzekeringen of beleggingen. Tot slot kan er voldoende
substance zijn als blijkt dat de vennootschap een bij de omvang van het bedrijf passende aanwezigheid
te Curaçao heeft in de vorm van administratie, bankrekening(en) kantoorruimte en andere soortgelijke
criteria.
Lichamen die niet aan de bovengenoemde criteria voldoen zullen in het kader van overgangsrecht tot en
met 2019 5 procent dividendbelasting moeten betalen en daarna geldt voor hen het algemene tarief van
15 procent.

Aanmerkelijk belang

Een natuurlijk persoon die meer dan 5 procent van de aandelen of winstbewijzen houdt in een
vennootschap heeft een zogeheten aanmerkelijk belang. Nederland heft in dat geval 25 procent over de
dividenden, maar ook over de vervreemdingswinst bij verkoop van de aandelen. Als iemand vanuit
Nederland naar Curaçao emigreert, kan Nederland onder de BRK gedurende vijf jaren nog heffen over de
winst bij vervreemding, ongeacht of de waardestijging is ontstaan voor of na de emigratie. Na
inwerkingtreding van de BRNC kan Nederland nog tien jaren 25 procent belasting heffen over de winst bij
vervreemding, maar ook over het dividend. Onder de BRNC kan dat echter alleen maar tot het bedrag
van de winst die al aanwezig was op het tijdstip van emigratie. Als na emigratie de aandelen in waarde
stijgen, mag Nederland over dividenden uit de waarde- aangroei alleen nog 15 procent dividendbelasting
blijven heffen, zoals ze dat in het algemeen mogen over elk dividend vanuit Nederland.
Overigens blijft voor iemand die op 5 juni 2014 al op Curaçao woonde de oude regeling in stand.

Successie- en schenkingsrecht

Als iemand uit Nederland emigreert, kan Nederland deze emigrant in het algemeen nog tien jaren volgen
voor de heffing van successiebelasting of voor schenkingsrecht. Onder de BRK werd Nederland echter
sterk beperkt in deze mogelijkheid. Alleen bij schenking binnen een jaar na emigratie mocht Nederland
nog heffen. Onder de BRNC mag Nederland langer blijven heffen, namelijk tot vijf jaar na emigratie,
zowel ingeval van schenking als bij overlijden. Deze uitbreiding geldt echter niet voor wie op 5 juni 2014
al op Curaçao woonde.

Pensioen

Internationaal is het gebruikelijk dat in verdragen de heffing over particuliere pensioenen wordt
toegewezen aan het woonland. Nederland heeft echter sinds kort als beleid aangenomen dat zij belasting
willen kunnen blijven heffen over pensioen waarvan de premies ten laste van Nederlands inkomen zijn
gekomen. Dit met name omdat het aantal gepensioneerden forst toeneemt evenals de duur van de
uitkeringen als gevolg van een langere levensverwachting. Gepaard met een toenemende mobiliteit van
ouderen wil Nederland dit fiscale lek dichten. Aangezien Curaçao de voorkeur geeft aan het
internationaal geldende beleid is als compromis ervoor gekozen dat Nederland een bronheffing van 15
procent mag heffen over deze pensioenen. Curaçao als woonland mag ook heffen, maar geeft
voorkoming van dubbele belasting voor de Nederlandse heffing.
Ook hier geldt als overgangsregeling dat wie voor 5 juni 2014 reeds inwoner van Curaçao was en van wie
het pensioen op die datum reeds is ingegaan, niet onder de nieuwe regeling valt.

Hybride entiteiten

Het komt nog wel eens voor dat een lichaam in het ene land als transparant wordt aangemerkt, dat wil
zeggen dat niet het lichaam maar de deelnemers worden belast voor inkomsten die het lichaam geniet,
maar dat het andere land dat lichaam als niet-transparant aanmerkt. Dat is op Curaçao mogelijk, maar
bijvoorbeeld ook mogelijk in de Verenigde Staten middels de zogeheten check-the-boxkeuze. Dit kan
leiden tot dubbele heffing, bijvoorbeeld als het ene land de inkomsten toerekent aan de deelnemers en
hen daarvoor belast en het andere land het lichaam belast voor diezelfde inkomsten. Het kan ook leiden
tot volledige onbelastbaarheid omdat het ene land aanneemt dat de inkomsten in het andere land bij de
deelnemers belast zullen worden en het andere land meent dat de inkomsten in het eerste land belast
zullen worden bij het lichaam.
Om dit te voorkomen is in de BRNC vastgelegd dat in beginsel de bronstaat, daar waar het inkomen
wordt genoten, voor de belastingheffing aansluit bij de fiscale behandeling in de woonstaat. Waar nodig
zullen de twee landen onderling overleg voeren om een oplossing te geven voor probleemsituaties.
De nieuwe belastingregeling zal in een aantal gevallen een belangrijke verbetering betekenen, met name
waar het de dividendbelasting betreft. Voor nieuwe emigranten zal de nieuwe belastingregeling minder
aantrekkelijk zijn. Wie nu wil emigreren, vanuit Curaçao naar Nederland of andersom, doet er goed aan
zich te informeren over de fiscale gevolgen die de emigratie voor hem of haar zal hebben. Het komt te
vaak voor dat mensen emigreren zonder rekening te houden met soms nadelige fiscale gevolgen. Voor
wie voor 5 juni al emigreerde zal de nieuwe belastingregeling weinig of geen gevolgen hebben.